loading
hello dummmy text
koncpt-img

Položky pre Produkty

CRM používa termín produkt ako komplexný termín pre všetky druhy tovaru, ktoré Vaša spoločnosť môže ponúknuť. Podobne ako v katalógu, CRM poskytuje funkcie, pomocou ktorých môžete zachytiť a kategorizovať svoje produkty s rôznymi cenami a predajcami a v prípade potreby udržiavať zoznam zásob. V prípade niektorých spoločností však môže byť potrebné jasne rozlíšiť výrobky a služby. Na tento účel je k dispozícii rozšírenie služby CRM, ako je popísané v časti Položky pre Služby.

Produkty

Služba CRM umožňuje prepojiť informácie o produkte s procesom predaja.Ak chcete zadať nový produkt, použite tlačidlo    v ponuke Produkty ako je to znázornené na obrázku vyššie. Otvorí sa nové okno, ako je znázornené na Obrázku – Zobrazenie pridanie produktu.

Obrázok – Zobrazenie pre pridanie produktu

Nasledujúce tabuľky vysvetľujú špeciálne / dôležité vstupné polia pre hlavné dáta produktu.

Informácie o produkte

Pole Popis
Názov produtu Každému produktu musíte zadať názov, ktorý by mal byť jedinečný.
Produkt č. Číslo produktu je generované systémom CRM automaticky na základe nastavení ktoré vykoná správca CRM. Môžete definovať svoj vlastný štandardný formát číslovania pre svoju vlastnú spoločnosť.
Kód produktu Každému produktu by ste mali dať jedinečný kód objednávky. Môže to byť kombinácia písmen a čísel. Zákazníci by mali používať tento kód s ich objednávkami.
Aktívny produkt Označením tohto začiarkavacieho políčka sa produkt stáva aktívnym a je k dispozícii na výber v cenových ponukách, objednávkach a faktúrach.
Účtovná skupina Táto položka sa týka hlavnej účtovnej knihy a môže byť užitočná, ak importujete / exportujete svoj účtovný program. Každý účet vo Vašej účtovnej knihe má zvyčajne číslo na odkaz.

Informácie o cenách

Pole Popis
Jednotková cena V tomto poli je potrebné zadať jednotkovú cenu za kus. Táto cena môže byť cena, ktorú zaplatíte pri zakúpení tohto produktu od tretej strany. Upozorňujeme, že predajná cena môže byť odlišná, ako je definované vo Vašich cenníkoch (viď časť Cenníky). Všetky ceny produktov sú zadávané s menou priradenou používateľovi, ktorý zadáva ceny. Máte možnosť zadať cenu produktu v inej mene, ak to nakonfiguroval správca CRM systému.
DPH (%) Môžete zadať daň v %, ktorá sa vzťahuje na produkt. Upozorňujeme, že Váš správca CRM konfiguruje typy daní a sadzieb, ako je vysvetlené v časti Správa daní a poplatkov. Zobrazia sa iba typy daní definované správcom. Ak je to potrebné, môžete zmeniť výšku dane, ale nie daňový typ.

Skladové informácie

Pole Popis
Množstvo na sklade Môžete zadať množstvo na sklade. Tieto informácie používa CRM pri zadávaní cenových ponúk, objednávok alebo faktúr. Pracovný tok môžete použiť na kontrolu stavu zásob. Ak nemáte v úmysle používať funkcie riadenia zásob systému CRM, odporúča sa nastaviť množstvo informácií na väčšie množstvo, napr. 100 000, aby ste predišli nízkym varovným informáciám o zásobách.
Skladník Mali by ste priradiť zodpovednú osobu na udržiavanie zásob. Táto osoba bude automaticky informovaná systémom CRM, keď sa tovar predá alebo keď dôjde ku kritickému stavu zásob.
Minimálne množstvo Tu môžete zadať minimálne množstvo tovaru, ktoré chcete mať na sklade. Ak systém CRM v priebehu predajného procesu zistí, že skutočné množstvo na sklade sa blíži k minimálnej výške, osoba zodpovedná za sklad bude informovaná e-mailom.
Objednávajúce množstvo Tu si môžete zaznamenať množstvo tovaru, ktoré obvykle kupujete.

Informácie pre obrázok produktu

Do Vášho produktu môžete pridať až 6 obrázkov. Obrazok musí byť vo formáte .jpg, .gif alebo png a musí obsahovať prípony súborov s malými písmenami (jpg, gif, png). Mali by ste zachovať veľkosť obrázka čo najmenšiu, aby ste sa vyhli časovo náročným sťahovaniam pri každom zobrazení tejto stránky v CRM systéme. Ak pridáte viac ako jeden obrázok, obrázky sa v detailnom zobrazení zobrazia ako prezentácia.

Podrobný popis

Tu máte priestor pre ďalšie informácie o produkte, ak je to potrebné. Tieto informácie sa môžu zahrnúť do výstupu PDF, objednávok alebo faktúr. Kliknutím na tlačidlo [Uložiť] prenesiete informácie o produkte do systému CRM. Po uložení sa otvorí detailný pohľad na Váš produkt. Zobrazia sa hlavné údaje, ktoré ste práve zadali. 
1. Môžete nastaviť vzťahy s inými modulmi CRM alebo
2. Sledovať zmeny ktoré boli vykonané pre produkt, ako napr:  upravovanie polí pre jednotkovú cenu, upravenie polí pre množstvo na sklade a podobne. 

Obrázok č. 2 – Vzťahy s modulmi a Aktualizácie pre produkty, znázorňuje pozíciu týchto funkcií.

Obrázok č. 2 – Vzťahy s modulmi a Aktualizácie pre produkty

K produktom môžete priradiť viac funkcií. Tie hlavné sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Podprodukty / Balíčky produktov

Svoje balíky produktov môžete vytvárať z existujúceho zoznamu produktov, nie však zo služieb. Táto funkcia umožňuje vytváranie objednávky hierarchickej produkcie, kde máte sub-produkty súvisiace s materským produktom. Produkt môže byť vedľajším sub – produktom pre neobmedzený počet produktov, ale materský produkt sa nikdy nemôže stať vedľajším produktom. Balíčky podproduktov Podprodukty môžu obsahovať akékoľvek produkty ktoré súvisia s nadradeným produktom. V nasledujúcom príklade je ako hlavný produkt znázornená grafická karta Nvidia GTX 1080 Ti a k nej sú pridelené podprodukty vo forme produktového balíčka Nvidia GeForce GTX SLI HB Bridge 3-slot a PremiumCord HDMI 1.4 prepojovací 2m.

Nasledujúci Obrázok č. 1 – Balíčky produktov, vysvetľuje ako pridať podprodukty k hlavnému produktu. 1. Kliknite na tlačidlo Viac a 2 . Vyberte možnosť Balíčky produktov. Môžete vybrať z už vytvorených produktov pomocou tlačidla Vybrať Produkt alebo možete vytvoriť priamo nový produkt pomocou tlačidla + Pridať Produkt. 3. Po pridaní produktov ich môžete vidiet v zozname produktových balíčkov pre hlavný produkt.

Obrázok č. 1 – Balíčky produktov

Nadriadený produkt Každý nadriadený produkt si môžete jednoducho zobraziť cez produkt ktorý bol nastavený ako podprodukt. V našom prípade sme ako podprodukt použili Nvidia GeForce GTX SLI HB Bridge 3-slot. Cez detail produktu sa preklikneme tlačidlom 1. Viac na 2. Nadriadený produkt a môžeme vidieť v 3. zozname Nvidia GTX 1080 Ti, viď. Obrázok č. 2 – Nadriadený produkt.

Obrázok č. 2 – Nadriadený produkt

Cenníky

Služba CRM Vám umožňuje pracovať s neobmedzeným počtom rôznych cenových zoznamov nazývaných cenníky. To je veľmi užitočné, napríklad, ak má Vaša spoločnosť má rôzne typy zákazníkov, ktorý vyžadujú odlišné ceny. Môžete použiť špeciálne maloobchodné, distribučné a cenové ponuky pre koncových zákazníkov atď.

Vytvorenie cenníka

Ak chcete vytvoriť nový cenník stlačte tlačidlo    v ponuke [Cenníky]. Otvorí sa nové okno, ako je znázornené na Obrázku č. 1 – Pridanie cenníka.

Obrázok č. 1 – Pridanie cenníka

Tento cenník musí mať jedinečný názov a stanovenú menu. Môžete pridať popis pre budúce použitie. Označte začiarkavacie políčko [Aktívny], ak chcete mať tento cenník k dispozícii pre cenové ponuky, objednávky a faktúry. Kliknutím na tlačidlo [Uložiť] vytvoríte cenník vo Vašom CRM systéme.

Editácia cenníka

Ak chcete do svojich cenníkov pridať produkty, kliknite na cenník ktorý ste vytvorili a zobrazí sa Vám detailné zobrazenie cenníka. Z navigačného menu v detailnom zobrazení vyberte položku 1. Produkty a 2. Kliknite na tlačidlo [Vybrať Produkt]. Otvorí sa Vám okno kde si vyberiete ktoré produkty chcete pridať do cenníka. 3. Po pridaní sa produkty v cenníku zobrazia vo forme zoznamu viď Obrázok č. 2 – Pridávanie produktov do cenníka. Do cenníkov môžete pridávať aj Služby.

Obrázok č. 2 – Pridávanie produktov do cenníka

Dodávatelia

Služba CRM umožňuje zadávať neobmedzený počet dodávateľov, ktorí poskytujú tovar alebo služby Vašej spoločnosti alebo Vašim zákazníkom. Títo dodávatelia sú uložení samostatne a nie sú súčasťou zoznamov kontaktov alebo účtov.Ak chcete zadať nového dodávateľa, kliknite na tlačidlo   v ponuke [Dodávatelia]. Zobrazí sa nové okno, ako je znázornené na Obrázku – Pridanie dodávateľa.

Obrázok – Pridanie dodávateľa
Pole Popis
Riešenie problémov Nájdete tu všetky problémy týkajúce sa produktov. Tieto problémy môžu byť založené na sťažnostiach zákazníkov, chybách produktov alebo iných popredajných udalostiach týkajúcich sa zákazníkov. Viac informácií o problémoch nájdete v sekcii Riešenie problémov.
Podprodukty Tu môžete do svojho produktu pridať vedľajšie podprodukty a spojiť tieto produkty dohromady pre výber produktu v cenových ponukách, objednávkach alebo faktúrach, ako je vysvetlené v ďalšej časti. Takéto sub-produkty/podprodukty by mohli byť napríklad ďalšie časti, ktoré predávate vo vzťahu k Vášmu hlavnému produktu.
Nadradený produkt CRM uvádza hlavný produkt, ak je Váš produkt už súčasťou balíka podproduktov.
Pole Popis
Názov dodávateľa Musíte uviesť meno dodávateľa, odporúčame používať aj názov firmy dodávateľa.
Účtovná skupina Táto položka sa vzťahuje na účtovnú knihu. Vo všeobecnej účtovnej knihe má spravidla každý predajca osobitné referenčné číslo.

  Kliknutím na tlačidlo [Uložiť] vytvoríte dodávateľa v systéme CRM. V ponuke sa prepne zobrazenie na detaily predajcu, ktoré obsahujú všetky informácie, ktoré ste práve zadali. V detailnom zobrazení môžete prepojiť dodávateľa s inými záznamami.

Import a Export pre Produkty

Pomocou funkcií exportu a importu si môžete vymieňať dáta medzi CRM a veľkým množstvom programov vo Vašom počítači. Všetky údaje o produktoch sa dajú exportovať alebo importovať.

Obrázok – Import a export produktov

Možnosti Importu a Exportu sú znázornené na Obrázku – Import a export produktov. Podrobnejšie pokyny na export a import nájdete v časti 3.1. Použite postup importu kontaktov pre svoje produkty. Príklady importovaných údajov nájdete v časti Formát dát pre Import.

OBSAH