loading
hello dummmy text
koncpt-img

Webové formuláre

Webové formuláre sú šablóny HTML, ktoré sa dajú umiestniť na webovú stránku za účelom prenášať údaje do CRM systému. V praxi sa využíva nasledujúci postup:

  • Osoba, ktorá má na starosti webové stránky umiestni Webformu na webovú stránku spoločnosti ako kontaktný formulár.
  • Návštevník webu vyplní kontaktný formulár.
  • Údaje návštevníka sa uložia ako Prvý kontakt do CRM. Prvý kontakt bude následne priradený konkrétnemu používateľovi CRM.

Webformy  sú založené na špeciálnom rozhraní CRM nazvanom Webservices, ktoré bolo navrhnuté na výmenu informácií s inými aplikáciami. Ponuka Webové formuláre Vám pomôže vytvoriť kód, ktorý sa má umiestniť na Vašu webovú stránku, ale vyžaduje určité znalosti HTML a dizajnéra webových stránok.

Vytváranie webových formulárov

Ak chcete vytvoriť nový Webový formulár, kliknite na tlačidlo  v ponuke Nastavenia CRM —> Automatizácia —> Webové formuláre. Otvorené menu na Obrázku č. 1 – Vytvorenie novej Webformy, umožňuje zadať základné nastavenia.

Obrázku č. 1 – Vytvorenie novej Webformy
Pole Popis
Názov Zadajte jedinečný názov tohto formulára.
Modul Vyberte modul CRM, pre ktorý chcete vytvoriť tento formulár.
Spätná Url Toto pole obsahuje adresu webovej stránky, ktorá je cieľovou adresou URL po odoslaní údajov webového formulára do modulu CRM.
Povoliť captcha Pridá Captcha do Vášho webového formulára.
Pridelené k Vlastník CRM novo vytvoreného súboru údajov.
Stav Nastaví formulár na aktívny alebo neaktívny.
Popis Pre Vaše použitie.

 Položky zadávania Prideliť užívateľovi sa používajú, ak chcete ako vlastník vytvorenej položky CRM vybrať viac ako jedného používateľa alebo skupinu používateľov. Ak povolíte Priraďte používateľom, nové záznamy budú pridelené postupne používateľom alebo skupine používateľov z funkcie Priraďte používateľom. Ak posledný používateľ Vášho zoznamu dostal údaj, táto funkcia sa znová spustí nanovo. V poli Osoby informácie môžete do formulára zadať pole, ktoré chcete zobraziť. Nasledujúca tabuľka vysvetľuje obsah stĺpcov.

  Kliknutím na tlačidlo  môžete previesť nastavenie formulára do modulu CRM.  Poznámka! Môžete vytvoriť webové formuláre pre vlastné moduly. V Detailnom zobrazení formulára, ako je znázornené na Obrázku č. 2 – Detaily Webformy, môžete vidieť dve polia Url pre odoslanie formulára a Verejné id.

Obrázok č. 2 – Detaily Webformy

Url pre odoslanie formulára je webová adresa pre Váš formulár, ktorá sa načíta pri odoslaní formulára. Verejné id je jedinečným kľúčom pre Váš formulár.

Vytváranie obsahu HTML pripraveného na použitie

Kliknutím na položku Ukáž formulár sa Vám otvorí vyskakovacie okno s kódom HTML vo formulári. Tento kód môžete použiť na svojich webových stránkach. Celý proces je znázornený na Obrázku č. 3 – Webové formuláre, generovanie HTML kódu.

Obrázok č. 3 – Webové formuláre, generovanie HTML kódu
OBSAH
Stĺpec Popis
Povinné pole Tieto polia sa stanú povinnými políčkami a formulár sa nedá uložiť, pokiaľ nie sú vyplnené všetky povinné polia. Musíte nastaviť všetky polia ako povinné, ktoré sú povinné polia vo Vašom CRM.
Skrytý Tieto polia sa nezobrazujú vo formulári. Mali by ste nastaviť Východzu hodnotu.
Názov poľa Názov polí Vašej ponuky CRM.
Východzia hodnota Môžete nastaviť predvolenú hodnotu pre Vaše skryté polia.