loading
hello dummmy text
koncpt-img

Majetok

Majetkom sú hmotné alebo nehmotné zdroje, ktoré sa poskytujú Vaším zákazníkom. Keď sa produkty dodávajú zákazníkom, informácie o jednotlivých položkách produktu, ako je napríklad číslo produktu, sériové číslo, dátum predaja, meno zákazníka atď., sú uložené v záznamoch o majetku v CRM systéme. Pomocou modulu Majetok môžete ukladať špecifické informácie o produktoch.Údaje o majetku môžete zadať ručne z modulu Majetok. To môže byť užitočné, ak budete musieť zadávať údaje o majetku samostatne. Pomocou tlačidla  pridáte majetok a následne sa Vám otvorí okno pre zadávanie informácií ako vidíte na Obrázku – Pridanie majetku.

Obrázok – Pridanie majetku

Väčšina polí na zadávanie údajov je už objasnená, ale niektoré polia si vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie:

Pole Popis
Produkt Musíte vybrať produkt ktorý potrebujete pre majetok. Produkt môžete vybrať z Vaších uložených produktov pomocou ikony , alebo môžete pridať nový produkt pomocou ikony . Tieto informácie sú potrebné na prepojenie informácií o majetku a produktoch.
Majetok č. Číslo majetku generuje CRM automaticky na základe nastavení CRM systému. Viac informácií nájdete v časti Nastavenie číselníkov.
Sériové číslo Uveďte sériové číslo tohto produktu.
Dátum predaja Zadajte dátum kedy bol produkt predaný.
Stav Vyberte stav pre Váš majetok a to: aktívny alebo vyradený.

  Kliknutím na tlačidlo [Uložiť] vložíte informácie pre majetok do systému CRM. Majetok je prepojený s inými záznamami a to Riešenie problémov a Dokumenty.

OBSAH