loading
hello dummmy text
koncpt-img

Správa daní a poplatkov

Vtiger CRM systém Vám umožňuje flexibilne spravovať miestne a medzinárodné daňové sadzby prostredníctvom Správy daní a poplatkov.

Výpočet dane

Daň je poplatok účtovaný (“vyberaný”) vládou za produkt, príjem alebo činnosť. Po definovaní daňových sadzieb v systéme CRM budú k dispozícii na výber v cenových ponukách, prijatých objednávkach, faktúrach a nákupných objednávkach. Dane definované v daňových výpočtoch sú globálne, nie špecifické pre daný produkt. Ak chcete nastaviť dane, postupujte podľa týchto krokov. Prejdite do Nastavenia CRM —> CRM Zásoby —> Správa daní a poplatkovDaňové výpočty zahŕňajú nasledujúce

 • Dane
 • Poplatky a Dane
 • Daňové regióny

Dane

Vtiger CRM odporuje 2 typy daní (Daňový režim):

 • Skupinová daň – Budete musieť vybrať skupinovú daň pri vytváraní faktúry, NO, PO alebo cenovej ponuky. Týmto spôsobom Vtiger CRM  započítava daňové sadzby, ktoré sú definované v daňových výpočtoch, a ignoruje dane definované pre jednotlivé produkty. Ak máte vo svojom inventári stovky výrobkov, je ťažké definovať dane z jednotlivých produktov. To je prípad, keď skupinová daň má výhodu nad individuálnou daňou.
 • Individuálna daň  Vtiger CRM umožňuje definovať daňové sadzby pre jednotlivé produkty. Na rozdiel od skupinovej dane je individuálna daň špecifická pre konkrétny produkt. Ak chcete generovať faktúru, NO, PO alebo cenovú ponuku, musíte vybrať danú daň špecifickú pre daný produkt, daňový režim musíte nastaviť ako individuálny.

Typ dane si môžete jednoducho zvoliť, napr. pri vytváraní faktúry ako znázorňuje Obrázok č. 1 – Výber typu dane.

Obrázok č. 1 – Výber typu dane

Pridanie novej dane Táto funkcia Vám umožňuje vytvoriť národné a medzinárodné dane. Novú daň môžete pridať pomocou tlačidla  v ponuke Dane, viď. Obrázok č. 2 – Rozhranie ponuky Dane. Dane môžete jednotlivo upravovať pomocou tlačidla pre úpravu dane alebo daň aktivovať / deaktivovať pomocou začiarkovacieho políčka Stav.

Obrázok č. 2 – Rozhranie ponuky Dane

Po kliknuti na tlačidlo pre pridanie novej dane sa Vám zobrazí okno znázornené na Obrázku č. 3 – Okno pre pridanie novej dane.

 • Do poľa Daň zadajte názov pre Vami vytvorenú daň.
 • Zaškrtnutím políčka Zaškrtnite políčko, pre aktiváciu dane, aktivujete daň ktorú práve vytvárate. Neskôr môžete toto políčko odškrtnúť a daň vypnúť.
 • Výpočítavanie daní môže byť: Jednoduché  Aplikuje sa na celkovú položku po zľave. Spojené – Ide o daň, ktorá sa vypočíta na základe jednej alebo viacerých jednoduchých daní. Odpočítavané – Odpočítaná daň môže byť užitočná v situáciách, keď ste zrážali daň pred zaplatením dodávateľovi.
 • Typ dane: Fixná  Je to predvolená alebo pevná hodnota. Variabilná –  Je to druh dane, ktorej hodnota závisí od daňového regiónu.
 • Hodnota dane  túto hodnotu zadajte číslom, ktoré reprezentuje percentá.
Obrázok č. 3 – Okno pre pridanie novej dane

Tlačidlom    uložíte nastavenie pre dane.  Poznamka! Akonáhle bola daň vytvorená s akýmkoľvek typom / výpočtom dane, nemôže byť zmenená na iný typ, ako napríklad Jednoduchú daň nemožno zmeniť na Spojenú daň alebo naopak.

Poplatky a dane

Poplatok je dodatočný poplatok, ktorý nie je produktom alebo službou, je aplikovaný na celkovú položku na faktúrach, cenových ponukách a na nákupných objednávkach, ako je napríklad doprava a manipulácia, alebo poplatok za doručenie. Pridanie poplatkov Pridanie nového poplatku bude mať pre daný poplatok určenú osobitnú hodnotu nad všetky dane, ktoré sú v ňom zahrnuté. Pridanie nového poplatku uskutočníte pomocou tlačidla  v ponuke Poplatky a Dane, viď. Obrázok č. 4 – Rozhranie pre Poplatky a Dane.

Obrázok č. 4 – Rozhranie pre Poplatky a Dane

Po kliknuti na tlačidlo pre pridanie nového poplatku sa Vám zobrazí okno znázornené na Obrázku č. 5 – Okno pre pridanie nového poplatku.

 • Názov poplatku – zadajte jedinečný názov pre Vami vytvorený poplatok
 • Formát poplatkov: Priama cena – hodnota, ktorá bola zadaná, sa priamo pridá do poľa “Poplatky”. Percento – pripočíta percentuálnu hodnotu pre hodnotu poľa “Cena celkom”.
 • Typ poplatku: Fixná – je to predvolená hodnota poplatku pre všetky regióny. Variabilná – rôzne hodnoty poplatkov je možné priradiť rôznym regiónom.
 • Hodnota poplatku – Hodnota poplatku je predvolená hodnota, ktorá sa zobrazí v položke “Celkom”. Toto pole môžete meniť aj neskôr.
 • Je zdaniteľný  zaškrtnite toto pole ak napr. preprava je zdaniteľná a následe vyberte už vytvorené dane do tohto poľa ako napr. Služby (12.500%).
Obrázok č. 5 – Okno pre pridanie nového poplatku

Tlačidlom  uložíte nastavenie pre poplatky.

Daňové regióny

Ide o daň uplatňovanú na konkrétne regióny. Región môže byť špecifickým miestom alebo štátom alebo krajinou. Daňové regióny je možné vybrať pri vytváraní cien, faktúr, objednávky a objednávky. Môžete si vybrať vymazanie daňového regiónu, ale odstránenie regiónu ovplyvní všetky dane z inventára v existujúcich regiónoch.  Poznámka! Ak nie sú pridané daňové regióny, skryjú sa pre používateľov bez administrácie vo všetkých moduloch inventára. Pridanie Daňového regiónu Pridanie nového regiónu uskutočníte pomocou tlačidla  v ponuke Daňové regióny, viď. Obrázok č. 6 – Rozhranie pre Daňové regióny.

Obrázok č. 6 – Rozhranie pre Daňové regióny

Nastavenie Daňovej oblasti je znázornené na Obrázku č. 7 – Nastavenie Daňovej oblasti pre položky v CRM systéme.

Obrázok č. 7 – Nastavenie Daňovej oblasti pre položky v CRM systéme
OBSAH